Drank- en Horecawet en leeftijdsgrens

Geen alcohol onder de 18 jaar

Met ingang van 1 januari 2014 geldt er in Nederland een nieuwe minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol. Het aanbieden van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is strafbaar! Er geldt geen overgangsregeling voor jongeren die op 1 januari 2014 al 16 of 17 jaar zijn. U bent als ondernemer een belangrijke partner voor naleving van de leeftijdsgrenzen. Met de branche is landelijk afgesproken dat u zelf zorgt voor een goed controlesysteem. Ook het personeel moet instructies krijgen. Daarnaast wordt u uitgedaagd aantrekkelijke alternatieven voor alcohol aan te bieden. Bijvoorbeeld alcoholvrije cocktails of een uitgebreid assortiment frisdranken. Aanleiding tot de wetswijziging is dat jongeren te vroeg en vaak teveel alcohol gebruiken met alle gevolgen van dien. Alcoholgebruik op jonge leeftijd is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en andere organen die in de groei zijn. Het drinken van alcohol op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd (verslaving). Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen. Het woord ‘comazuipen’ is daarbij helaas de laatste jaren een bekend begrip geworden. Daarom is het voor jongeren onder de 18 jaar beter om helemaal geen alcohol te drinken. Daarnaast speelt alcohol vaak een grote rol bij agressie, geweld en ongelukken in het verkeer.

Wie zijn strafbaar

U mag geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar aanbieden. Ook niet aan iemand die ouder is dan 18 jaar en die vervolgens alcohol aanbiedt aan iemand die nog geen 18 jaar is. In beide gevallen bent u hiervoor strafbaar. Dit geldt ook voor degene die voor iemand onder de 18 jaar alcohol koopt. Bestuurlijke boetes kunnen vanaf € 680,00 oplopen tot € 5.440,00. Ook jongeren onder de 18 jaar die alcohol in bezit hebben of in ontvangst nemen zijn strafbaar. 

Uitzondering voor personeel 

Personeel van 16 en 17 jaar werkzaam in de horeca mag alcohol aanbieden. Personeel dat jonger is dan 16 jaar mag de werkzaamheden verrichten zolang er geen alcohol worden aangeboden. 

Wat staat er verder in de wet?

In het Wetboek van Strafrecht en in de Drank- en Horecawet zijn verschillende artikelen opgenomen over het aanbieden van alcohol en strafbare gedragingen. Een aantal voorbeelden:

  • U mag geen alcohol aanbieden aan iemand die dronken is.
  • Als u niet weet of iemand 18 jaar of ouder is dan mag u geen alcohol aanbieden.
  • U mag niet met geweld iemand dwingen alcohol te nuttigen.
  • U mag op uw terras of binnen uw horecagelegenheid of slijterij geen persoon toelaten die dronken is of kennelijk onder invloed is van andere psychotrope stoffen.
  • Als u werkzaam bent in een horecagelegenheid of slijterij dan is het niet toegestaan dat uzelf of uw personeel in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert.

Wat kunt u als ondernemer doen om te voldoen aan de Drank en Horecawet:

  • Vraag jongeren hun leeftijd en vraag hen een geldig identificatiebewijs te tonen en lees goed het geboortejaar. Vanaf 14 jaar is elke jongere verplicht om een geldig identificatiebewijs bij zich te hebben.
  • Zorg dat uw personeel goed op de hoogte is van deze regels en laat er op toezien dat alcohol niet wordt doorgegeven aan iemand die nog niet 18 jaar is.
  • Maak gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld deurbeleid, polsbandjes en signaal bij de kassa met aanduiding geboortejaar).
  • Vanuit een voorbeeldfunctie kunt u ervoor zorgen dat u en uw personeel zelf geen alcohol nuttigt.
  • Informeer uw bezoekers wat de huisregels zijn door bij de ingang van uw bedrijf aan te geven dat u geen alcohol aanbiedt aan jongeren die nog geen 18 jaar zijn

Naleving

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet door onaangekondigd controles te houden. Dit wordt gedaan in samenwerking met de politie door een toezichthouder Drank en Horecawet. De toezichthouder heeft ook een opsporingsbevoegdheid (BOA) en treedt direct op. Dat kan betekenen dat na een geconstateerde overtreding u een bestuurlijke boete krijgt opgelegd. Ook kan een last onder dwangsom/bestuursdwang worden opgelegd. Dat heeft verregaande gevolgen voor u. De vergunningverlening in het kader van de Drank- en Horecawet kan dan bijvoorbeeld worden geschorst of uw vergunning kan zelfs geheel worden ingetrokken. Voor winkeliers kan het betekenen dat een (tijdelijk) verbod wordt opgelegd om alcohol te verkopen.

Ten slotte

De drank- en horecawetgeving kent vele partners zoals gemeente, politie en ondernemers. Die goede samenwerking zorgt ervoor dat het gebruik van alcohol in ieder geval niet bestemd is voor iedereen onder de 18 jaar.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens