Subsidie klimaat en energie

De gemeente Harderwijk heeft meerdere subsidiemogelijkheden op het gebied van klimaat en energie. Vanuit het rijk en ministeries zijn er ook verschillende subsidiemogelijkheden.

Asbest eraf, zonnepanelen erop

De provincie verleent subsidie als u als agrarisch ondernemer uw asbestdak wilt saneren. Als u dat combineert met het plaatsen van zonnepanelen kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Ook asbestsanering in combinatie met zonnepanelen bij voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied valt onder de regeling.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Het te saneren asbestdak moet een oppervlakte hebben van tenminste 250 m2 in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen met een capaciteit van minimaal 5 kiloWattpiek. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, de subsidie kan maximaal € 15.000,- bedragen. Deze verhoging van het subsidiebedrag per 1 juli 2014 heeft terugwerkende kracht. Uiterlijk op 31 oktober 2015 moet het dak zijn gesaneerd en de zonnepanelen zijn geplaatst.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina Asbestdaken van de provincie Gelderland.

Subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad - Lorentz III

Door de gemeente Harderwijk is de Energieke Stad- een routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk-, vastgesteld. Met behulp van deze route wil de gemeente Harderwijk in 2031 de uitstoot van CO2 met 45%  reduceren. De route de Energieke stad is gebouwd op de pijlers; besparen van energie en het benutten en opwekken van duurzame energie. Zo’n 32 % van de CO2-uitstoot is afkomstig van bedrijven en de industrie. Om het aandeel van de bedrijvigheid te verkleinen en ze te stimuleren om duurzaam te ondernemen is een subsidieregeling voor bedrijven op Lorentz III (pdf, 0,4 MB) vastgesteld.

De subsidie kan verstrekt worden voor gebouwgebonden maatregelen, het optimaliseren van het productieproces om energiebesparing te genereren, het opwekken van duurzame energie en het deelnemen aan collectieve lokale energieprojecten. De subsidie bedraagt maximaal € 150.000 voor elke onderneming. De aanvrager overlegt in ieder geval een duurzaamheidsscan voor het onderbouwen van de aanvraag via het aanvraagformulier subsidie De Energieke Stad Lorentz III (pdf, 0,4 MB)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met meneer T. Meuwissen van de afdeling Ruimte via 0341 411 911.

Stimulering Duurzame Energieproductie

De Stimulering Duurzame Energieproductie stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. Het gaat hier om duurzame energie geproduceerd uit biomassa, wind, zon, waterkracht, geothermie en osmose.

Energie Investerings Aftrek

De Energie Investerings Aftrek (EIA) is een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. SenterNovem en de Belastingdienst voeren de EIA uit. De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die voor de EIA in aanmerking komen: Aardwarmtewinningssysteem, Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem, Ketel gestookt met biomassa, Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer), Warmtekrachtinstallatie gestookt met biomassa.