Subsidie

De gemeente zet subsidies in om met Harderwijkse organisaties en inwoners haar maatschappelijke doelstellingen te behalen. Het subsidiebeleid van de gemeente Harderwijk staat omschreven in de Nota Subsidiebeleid Harderwijk 2014-2020 (pdf, 0,6 MB). De algemene uitgangspunten zijn:

 • Versterken van het particulier initiatief (door versterking van samenwerking, co-financiering)
 • Zo eenvoudig mogelijk
 • Vertrouwen, maar ook zakelijk (beide partijen houden zich aan de afspraken, resultaatgerichte afspraken)
 • Kwaliteitseisen (eenduidig beoordelingsprotocol budgetsubsidies, integrale beoordeling aanvraag)
 • Transparantie (openbaar subsidieregister, kostendekkendheid, beoordeling samenhang tussen verschillende subsidies aan 1 organisatie)
 • Partnerschap (hoe kunnen we elkaar nog meer ondersteunen, behalve met subsidiering?)

Wat regelt de Algemene Subsidieverordening Harderwijk 2018?

De Algemene Subsidieverordening Harderwijk 2018 regelt onder andere:

 • De beleidsterreinen waarvoor de gemeente subsidie wil verlenen
 • Waar een subsidieaanvraag aan moet voldoen
 • De termijnen voor het in behandeling nemen van subsidieaanvragen
 • Hoe verantwoording moet worden afgelegd 

Subsidieregelingen maatschappelijke organisaties

De gemeente verstrekt structurele subsidies aan een aantal (semi-) professionele maatschappelijke organisaties en enkele vrijwilligersorganisaties. Dit zijn organisaties die met specifieke activiteiten een bijdrage leveren aan de Harderwijkse maatschappelijke doelstellingen. Naast de verlening van gerichte subsidies aan organisaties, kennen we de volgende regelingen:

Subsidieregelingen particulieren

Waar moet u op letten bij de aanvraag

 • Een subsidie dient altijd schriftelijk te worden aangevraagd.
 • Als uw subsidie is toegekend, heeft u de plicht om iedere wijziging die van invloed is op de gesubsidieerde activiteit direct te melden bij de gemeente.
 • Wijzigingen in het bestuur dient u altijd te melden.

Hoe kunnen gemeente en de organisaties in Harderwijk elkaar ondersteunen?

De gemeente ondersteunt organisaties in Harderwijk op verschillende manieren, niet alleen door subsidiering. We zijn voortdurend op zoek naar andere manieren om als gemeente samen met de organisaties de Harderwijkse samenleving te versterken. Bijvoorbeeld:

 • Organiseert u een activiteit die wordt gesubsidieerd door de gemeente? Wij kunnen een aankondiging opnemen op onze website.
 • Kijk voor ondersteuningsmogelijkheden ook eens op www.zorgdat.nl/vrijwilligerswerk
 • Advies over mogelijke andere bronnen van financiering (zie bijvoorbeeld www.fondsen.org en www.vrijwilligerswerk.nl)
 • Bij bovenlokale activiteiten gaan wij in overleg met onze buurgemeenten om de subsidie af te stemmen
 • Heeft u nog suggesties? Laat het ons weten.