Subsidiebeleid Harderwijk: sturing niet optimaal (10-10-2019)

De Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk heeft onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid van de gemeente Harderwijk. Centrale vraagstelling daarbij is: In hoeverre is het subsidiebeleid van de gemeente Harderwijk doeltreffend, doelmatig en rechtmatig?

Het antwoord op die vraag is divers. Het beleid van de gemeente Harderwijk met betrekking tot subsidies is in de kern op orde. Ten aanzien van de uitvoering zijn echter verbeteringen mogelijk zodat een doeltreffend, doelmatig en rechtmatig stelsel gewaarborgd blijft.

De Rekenkamercommissie heeft onder andere geconstateerd dat niet alle subsidies worden vastgesteld. Daarmee loopt de gemeente risico als het gaat om de rechtmatigheid van het uitgegeven geld. Er wordt reeds gewerkt aan verbetering hiervan, zo heeft het college aangegeven. Verder zijn er niet op alle terreinen beleidskaders en beleidsdoelen vastgesteld. De rekenkamer adviseert dit wel te gaan doen, zodat de mogelijkheden voor regie en sturing worden versterkt.

Ook voor de raad is het van belang om heldere informatie te hebben over subsidies en de manier waarop met het instrument van subsidie de doelen worden behaald. Dit verbetert ook de mogelijkheden voor de raad om strategisch te sturen.

In totaal heeft de Rekenkamercommissie een negental aanbevelingen gedaan welke zijn gericht aan college en/of raad. Het college heeft hier inmiddels al een bestuurlijke reactie gegeven; deze is bij het rapport gevoegd.

Raad

De gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen over het al dan niet overnemen van de aanbevelingen.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamercommissie, de heer Geert Jan Put via 06-13323288 of gjput68@gmail.com

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden