Aanwijzingsbesluit toezichthouders bijstandsdomein 2020 (04-03-2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk maakt bekend dat de directeur domein sociaal van Meerinzicht op 28 februari 2020 in mandaat heeft besloten om de adviseurs belast met het toezicht binnen het sociaal domein, werkzaam bij Domein Sociaal van Meerinzicht en de medewerker handhaving II / de medewerker handhaving en toezicht, werkzaam bij Domein Sociaal van Meerinzicht, aan te wijzen als toezichthouder voor de Participatiewet (Pw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), daaronder mede begrepen alle materieel daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, verordeningen en beleidsregels. Dit aanwijzingsbesluit treedt de dag na deze bekendmaking in werking, ligt ter inzage in de Stadswinkel.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden