Beleidsregel redelijke sommatie bedrijventerrein Lorentz (16-12-2014)

Het bedrijventerrein Lorentz (I, II en III) is een gezoneerd industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent dat rondom dit industrieterrein een zone is vastgesteld. Buiten deze zone mag de geluidbelasting van alle bedrijven op het industrieterrein tezamen niet meer bedragen dan 50 dB(A). In de Wet geluidhinder is geregeld wie de geluidszone beheert. De gemeente is verantwoordelijk voor de vaststelling en beheer van de geluidzone rondom industrieterreinen die binnen hun gemeentegrenzen liggen (art. 163, lid 1, Wet geluidhinder). 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden