Klachten indienen over de gemeente

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Harderwijk? Dan wil de gemeente dat graag weten. De gemeente Harderwijk ziet een klacht als een motivatie om de dienstverlening nog verder te verbeteren. Uw klacht kan gaan over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. De kern van de klachtbehandeling is dat het oplossingsgericht en objectief gebeurd.

In Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht staat hoe de gemeente klachten moet behandelen. De gemeente Harderwijk volgt deze procedure. Hoe gaat de procedure in zijn werk?

Online, schriftelijk of mondeling 

Het indienen van een klacht over de gemeente Harderwijk kan op de volgende manieren:  

  • Digitaal, door gebruik te maken van het online klachtenformulier
  • Mondeling melden via de telefoon 0341 411 911 of aan de receptie in het Huis van de Stad
  • Schriftelijk, door een e-mail te sturen aan info@harderwijk.nl of een brief te schrijven aan de gemeente (Postbus 149, 3840 AC Harderwijk).

Als u vragen heeft over de klachtbehandeling, kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator via 0341 411 911.

Formele en informele klachtafhandeling

Een klacht wordt eerst door de gemeente Harderwijk behandeld. Dat is in de wet zo bepaald. Degene die uw klacht behandelt, is nooit dezelfde persoon als waarover de klacht gaat. De klachtbehandelaar zal in de meeste gevallen eerst telefonisch contact met u opnemen om te kijken of de klacht in onderling overleg kan worden opgelost. Als u hiermee niet tevreden bent of als uw klacht zich niet leent voor een informele behandeling, starten we de formele procedure.

De klachtbehandelaar nodigt u uit voor een gesprek (hoorzitting), zodat u uw klacht mondeling kunt toelichten. Ook degene over wie u een klacht heeft ingediend zal door de klachtbehandelaar worden gehoord. Vervolgens volgt een schriftelijke beslissing op uw klacht. In de beslissing staat of uw klacht gegrond of ongegrond is.

U krijgt binnen 6 weken na het indienen van uw klacht, de schriftelijke beslissing op uw klacht. Deze termijn kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. In dat geval krijgt u hiervan bericht. In onderling overleg kan worden afgesproken dat er meer tijd nodig is voor de behandeling van uw klacht.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht in tweede en laatste instantie voorleggen aan de Nationale Ombudsman, Postbus 93122 2509 AC Den Haag. U kunt binnen 1 jaar na de beslissing op uw klacht een verzoek indienen bij de Nationale Ombudsman. Meer informatie hierover vindt u  op www.nationaleombudsman.nl.

Wanneer kunnen we uw klacht niet behandelen?

In de volgende gevallen kunnen we uw klacht niet behandelen:

  • het gaat om een gebeurtenis die langer dan een jaar is geleden;
  • de klacht is al eerder door u ingediend en door ons behandeld;
  • de klacht gaat over het beleid;
  • er is sprake van een besluit waartegen u bezwaar en beroep kunt indienen, bijvoorbeeld een bouwvergunning of een bijstandsuitkering.

Snel Herstel

Een melding over bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of een losliggende stoeptegel is geen klacht, zoals hierboven is bedoeld. Voor een praktische en snelle oplossing kunt u dit soort meldingen doorgeven aan Snel Herstel. Dit kan telefonisch via 0341 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.

Jaarverslagen klachten

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden