Officiële publicaties week 43 (23-10-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 12-10-2019 Zuiderzeestraatweg 75a : verbouwen woning
 • 11-10-2019 Sonnevancklaan 14: kappen 2 bomen
 • 15-10-2019 Varenweg 2: aanpassen inrit
 • 15-10-2019 Fahrenheitstraat 42: brandtrap
 • 16-10-2019 Luttekepoortstraat 5: wijzigen uiterlijk gevel
 • 16-10-2019 Valkenbergerhout 27: dakkapel + zonnepanelen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 14-10-2019 Nobelstraat 34: aanpassen entree
 • 14-10-2019 Hondsdrafmeen 40: verhogen nok in strijd regels ro
 • 14-10-2019 Oranjelaan 32: verbouwen woning en garage in strijd regels ro
 • 15-10-2019 Korhoenlaan 1 - 110: kappen 5 bomen
 • 17-10-2019 Bliksdam 2: verplaatsen inrit

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 11-10-2019 Korenbloemdreef 32: aanleggen inrit
 • 17-10-2019 Edisonstraat 9: strijdig gebruik pand

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Hengelsportvereniging "De Snoek"', Marie Curiestraat 71, 3846 BW te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 18 oktober 2019

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 23 oktober tot en met 29 november ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Fokko Kortlanglaan 191: kapschuur

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 oktober gedurende 6 weken tot en met 4 december ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 30-09-2019: Jumbo Supermarkt, Nassaulaan 10, 3843 DC in Harderwijk, voor het intern wijzigen van de bestaande supermarkt
 • 3-10-2019: Liander N.V., Daltonstraat 29, 3846 BX in Harderwijk, voor het plaatsen van een gas-afleverstation type B.
 • 4-10-2019: Liander, Weth.Jansenlaan 90, 3844 DG in Harderwijk, voor het vervangen van een gas-afleverstation type B
 • 10-10-2019: Liander N.V., Strokelweg 1, 3847 LR in Harderwijk voor het bijplaatsen van een nieuw gasreduceerstation (nr.9-023-298)
 • 8-5-2019: AIC Groothandel B.V. en Verhuur Industrieweg 19 in Harderwijk voor het starten van een bedrijf in technische groothandel in bouwmachines en bouwmateriaal (verkoop en verhuur)

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 7-10-2019: Harmonielaan 7, 3844 DB in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een garage
 • 14-10-2019: Weiburglaan 9, 3844 KZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een schuur
 • 11-10-2019: Van Brakellaan 31, 3843 HA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een schuur
 • 9-10-2019: Kievitmeen 56, 3844 XH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Nieuwe welstandseisen voor zonnepanelen Binnenstad

De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2019 hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.3 Welstandscriteria voor de binnenstad (beschermd stadsgezicht) onderdeel zonnepanelen en zonnecollectoren van de Welstandnota Harderwijk 2017 gewijzigd.

De gewijzigde welstandscriteria  bieden ruimere mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op gebouwen in de binnenstad. De wijziging van de welstandsnota Harderwijk 2017 treedt een dag na deze publicatie in werking. Op de pagina Zonnepanelen en collectoren en kunt u de nieuwe welstandscriteria inzien. Op deze pagina is ook een interactieve kaart beschikbaar, waarop u per dakvlak in de binnenstad kunt zien welk beleid van toepassing is. De integrale versie van de Welstandsnota Harderwijk 2017 is in te zien op de pagina Beleidsregels.

Beleidsregel Gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen

De beleidsregel Gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen is op 1 oktober vastgesteld door burgemeester en wethouders. De beleidsregel Gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen heeft tot doel om richtlijnen te geven voor gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen. Het is een toetsingskader bij de omgevingsvergunning.

De beleidsregel Gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen ligt met ingang van 23 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, mevr. Lans, tel. 411 911. De beleidsnotitie is ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Beleidsregel Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

De beleidsregel Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid is op 1 oktober vastgesteld door burgemeester en wethouders. De beleidsregel Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid heeft tot doel om richtlijnen te geven voor Bouw- en Sloopveiligheid. Het is een toetsingskader bij het handhaven van bouw en sloop. De beleidsregel Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid ligt met ingang van 23 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, mevr. Lans, tel. 411 911. De beleidsnotitie is ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit mobiel cameratoezicht Drielanden

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op 17 oktober 2019 het Aanwijzingsbesluit mobiel cameratoezicht in en rond de wijk Drielanden heeft vastgesteld. Het betreft (mobiel) cameratoezicht op grond van art.151c Gemeenteweg tijdens de zogeheten “donkere dagen periode” tot eind maart 2020. Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen in en rond de wijk Drielanden. Deze maatregelen hebben als doel bestrijding en voorkomen van verdere verstoring van inbreuken op de openbare orde en veiligheid als gevolg van autocriminaliteit.

Op de kaart behorende bij het aanwijzingsbesluit wordt het gehele toezichtgebied aangeduid. Het besluit met deze kaart ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente in het Huis van de Stad. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken door het sturen van een bezwaarschrift aan de burgemeester van Harderwijk, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking in deze krant.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden