Officiële publicaties week 45 (06-11-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 23-10-2019 Wolleweverstraat 12 en 12A: intern verbouwen winkelpand en uitbreiden achterzijde
 • 23-10-2019 Stephensonstraat 2: verlengen erfafscheiding in strijd regels ro
 • 23-10-2019 Martinus Nijhoffstraat 8: wijzigen gevel
 • 24-10-2019 Sonnevancklaan 2: kappen 2 bomen
 • 25-10-2019 Robbenzand 75: veranda
 • 25-10-2019 Stationslaan 114: kappen 1 boom
 • 24-10-2019 Parallelweg 26-99: kappen 6 bomen
 • 29-10-2019 Johanniterlaan/Selhorstweg: kappen 3 bomen
 • 29-10-2019 Grote Marktstraat 23: dakkapel
 • 30-10-2019 Kienderkamp 12: dakkapel voorzijde bijgebouw
 • 30-10-2019 Zeppelinstraat 10: reclame
 • 30-10-2019 Donkerstraat 38A: interne verbouwing (rm)
 • 27-10-2019 Parallelweg 26-222: kappen 4 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 25-10-2019 Fahrenheitstraat 42: brandtrap
 • 28-10-2019 Donkerstraat 13, Israelstraat 1A, 1B, 1C: verbouwen begane grond naar 3 studio's
 • 28-10-2019 Stephensonstraat 2: verlengen erfafscheiding in strijd regels ro
 • 29-10-2019 Middenlaan 22: dakkapel (achterzijde)
 • 29-10-2019 Staringstraat 32: strijdig gebruik garage t.b.v. bedrijf
 • 29-10-2019 Zuiderzeestraatweg 81: verkleinen en verplaatsen berging in strijd regels ro (gm)
 • 31-10-2019 Korhoenlaan 1-16: kappen 2 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 25-10-2019 Slingerbos 1: verplaatsen lichtmasten in strijd regels ro. Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend.

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verleende Drank- en Horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • Savage, Bruggestraat 4, 3841 CP Harderwijk. De vergunning is op 31 oktober 2019 uitgereikt

De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf 6 oktober 2019 tot en met 12 december 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 2-10-2019: Handel in klassieke auto's, Dorpshuisweg 11, 3849 BL in Hierden, voor het handelen in klassieke auto's
 • 7-8-2019: Qimarox B.V. Van Leeuwenhoekstraat 34, 3846 CB in Hardewijk behorende bij Nobelstraat 43 voor het in gebruik nemen van de het pand voor constructie- en las werkzaamheden

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 21-10-2019: Wouterskampen 12, 3849 BB in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 24-10-2019: Verpleeghuis Sonnevanck, Sonnevancklaan 2, 3847 LC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en slopen van een kantoor/dagbehandeling
 • 25-10-2019: Bottermeen 2, 3844 CW in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 25-10-2019: Julianalaan 27, 3843 CA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 25-10-2019: Celsiusstraat 43, 3846 BK in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een bedrijfsgebouw. Donkerstraat 50, 3841 CD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Rappad: tiny house; 15-12-2019

Gewijzigde subsidieregels rijksmonumenten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om de subsidieregels voor onderhoud van rijksmonumenten te wijzigen. De wijziging houdt in dat eigenaren van rijksmonumenten die recht hebben, of aanspraak kunnen maken op subsidie voor onderhoud van het Rijk, geen subsidie bij de gemeente kunnen aanvragen.

Het concept “Nadere regels subsidie monumenten Harderwijk 2020” ligt voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel, gedurende een periode van 6 weken daags na deze publicatie (van donderdag 7 november 2019 tot en met woensdag 18 december 2019).

Gedurende deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u bellen met de gemeente, tel. 0341-411 911. Ingediende zienswijzen zullen betrokken worden bij de definitieve besluitvorming.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • Een stopverbod in te stellen voor de Aldi in winkelcentrum Drielanden op P2 van de Tonselsedreef
 • Een parkeerverbod in te stellen op de De Genestetstraat tussen de Staringstraat en de Vondellaan
 • Gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Tonnenbergerhout ter hoogte van nummer 114
 • Fietsstroken aan te brengen op de Wittenhagen met een stopverbod aan het begin van de Van Brakellaan.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.  Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden