Officiële publicaties week 49 (04-12-2019)

Aanvragen vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 26-11-2019 Ooster Mheenweg 6: verhogen dakvlak tbv grotere overheaddeuren in strijd regels ro
 • 26-11-2019 Strokelweg 4: clubgebouw in strijd regels ro
 • 26-11-2019 Strokelweg 4: stookhut in strijd regels ro
 • 27-11-2019 Parallelweg 26-222: van 4 bomen
 • 27-11-2019 Zeppelinstraat 10: reclamezuilen, vlaggenmasten en gevelreclame

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 25-11-2019 Kienderkamp 12: dakkapel (voorzijde)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 22-11-2019 Sonnevancklaan 2: vergunning brandveiliggebruik 24 zit-/slaapkamers
 • 25-11-2019 Parkweg 8: vergunning brandveiliggebruik

Tegen de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend.

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verleende vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 23-11-2019 Donkerstraat 38a : uitbreiden woning aan de (GM)
 • 21-11-2019 Parallelweg 26-22: kappen 1 boom
 • 23-11-2019 Straussdreef 13: dakkapel (voorzijde)
 • 24-11-2019 Korhoenlaan 1-100: kappen 1 boom
 • 25-11-2019 Tubadreef 13: dakkapel (zijgevel)
 • 27-11-2019 Marnixstraat: oprichten 16 appartementen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij het adres Boegmeen 6.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk z6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Opheffing 'Meervoudige centrumregeling Noord-Veluwe'

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk maakt bekend op 26 november 2019 te hebben besloten tot opheffing van de ‘Meervoudige centrumregeling Noord-Veluwe’ per 1 januari 2020 of de eerst mogelijke datum daarna. Eenzelfde besluit is of wordt genomen door de overige deelnemers aan deze regeling, te weten de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. 

Nadat alle deelnemende colleges hebben besloten tot opheffing van voornoemde regeling, zal het college van burgemeester en wethouders van Putten de opheffing van de regeling in de Staatscourant bekendmaken. Het opheffingsbesluit ligt ter inzage in de Stadswinkel en is te vinden op de pagina Beleidsregels.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure;

 • Wethouder Jansenlaan 90: nieuw- en verbouw radiologie en poli in strijd regels ro; 23-12-2019

Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (vierde wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk maakt bekend dat op 26 november 2019 - nadat de gemeenteraad van Harderwijk daarvoor toestemming heeft verleend -  is besloten tot vaststelling van de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. Nadat alle deelnemende colleges deze wijziging hebben vastgesteld, zal de gewijzigde regeling in de Staatscourant worden gepubliceerd. De volledige tekst van de de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (vierde wijziging) ligt ter inzage in de Stadswinkel en is te vinden op de pagina Beleidsregels.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden