Officiële publicaties week 50 (11-12-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 28-11-2019 Deventerweg 77: dakopbouw in strijd regels ro
 • 26-11-2019 Burgzand 20: inrit
 • 2-12-2019 Korhoenlaan 1-44: kappen 1 boom
 • 2-12-2019 Boslaan 2-47: kappen 1 boom
 • 2-12-2019 Lageweg: woning
 • 4-12-2019 Bellstraat 3: stellingen in pand

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 2-12-2019 Straussdreef 13: dakkapel (voorzijde)
 • 2-12-2019 Tubadreef 13: dakkapel
 • 2-12-2019 Kamillemeen 1: units t.b.v. KDV/BSO in strijd regels ro
 • 3-12-2019 Grote Marktstraat 5: verwijderen schoorsteen (wijzigen monument)
 • 3-12-2019 Korhoenlaan 1-90: kappen 1 boom
 • 3-12-2019 Markt 18: vervangen reclame geldautomaat op rijksmonument
 • 5-12-2019 Deventerweg 77: dakopbouw in strijd regels ro
 • 5-12-2019 Waterfront fase 3: damwanden
 • 5-12-2019 Braillestraat 13: bedrijfspand en inrit
 • 5-12-2019 Markt 17: realiseren 5 appartementen
 • 6-12-2019 Rappad 1: tiny house

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een extra algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij de Houtkamp 33-39. Daarnaast bij twee van de drie gehandicaptenparkeerplaatsen een onderbord aan te brengen met tijden waarop slechts met een gehandicaptenparkeerkaart mag worden geparkeerd; van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Aanwijsbesluiten betaald parkeren en parkeren voor vergunninghouders

Burgemeester en wethouders hebben besloten om formeel de nieuw aan te leggen overloopterrein (Zonneweide) bij de N302 / Marie Curiestraat (P8 en P8A), aan te wijzen als betaald parkeerterrein en parkeren voor vergunninghouders. Het bestaande parkeerterrein P6A aan de Zuiderzeeboulevard formeel aan te wijzen als parkeren voor vergunninghouders en P6 aan te wijzen als betaald parkeerterrein. Daarnaast worden formeel de oude en niet meer bestaande parkeerterreinen, gelegen aan de toenmalige Boulevard, ingetrokken.

Het besluit en de overige stukken liggen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen het besluit om parkeerterreinen aan te wijzen voor vergunninghouders kunt u bezwaar maken. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Toezichthouder

Burgemeester en wethouders hebben op 26 november 2019 respectievelijk 10 december 2019 besloten aan te wijzen als toezichthouder Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake het beleid handhaving onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven op (getransformeerde) vakantieparken, respectievelijk als toezichthouder Wet Basisregistratie personen (Wet Brp): dhr. mr. P.H.J. de Jonge. Deze besluiten treden in werking de dag na deze publicatie en liggen gedurende 6 weken na de dag van deze publicatie ter inzage in het stadhuis. Meer informatie: dhr. G. Maatkamp, domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 7-11-2019: Horloseweg 38, 3845 LA in Harderwijk, van 28-11 2019 t/m 27-02-2020

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 27-11-2019: H.A.M. Nederland B.V., Parallelweg 25, 3849 ML in Hierden, voor het slopen van en het verwijderen van asbest uit recreatiewoningen
 • 28-11-2019: Tweede Parallelweg 9A, 3849 MP in Hierden, voor het slopen van een bijgebouw
 • 29-11-2019: P.C. Boutenslaan 93, 3842 BB in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande ondernemingen een Exploitatievergunning heeft verleend: ‘Stichting Waterscouting Tjerk Hiddes’ Strekdam 53, 3841 WD Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 4 december 2019.

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 11 december 2019 tot en met 15 januari 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Bekendmaking

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Harderwijk, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat te Pas, G.W. (Gerwin) (m), wonende te Harderwijk, bij besluit van woensdag 4 december 2019 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Harderwijk. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het nemen van ontslag als lid van de raad van de gemeente Harderwijk van Koster, G.J. (Gertien) (v) wonende te Harderwijk. Het besluit is voor een ieder in de Stadswinkel ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan Buitengebied – Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan

De gemeenteraad heeft op 28 november het bestemmingsplan Buitengebied – Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan vastgesteld. Het bestemmingsplan  voorziet in het planologisch-juridisch vastleggen van het verblijfsrecreatieve gebruik van 6 recreatiewoningen op het park Ceintuurbaan. Tegelijkertijd wordt een omissie in het bestemmingsplan Buitengebied 2014 gerepareerd door het opnemen van een maximale oppervlakte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 12 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00242-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00235-/NL.IMRO.0243.BP00242-0002/). Het plan is ook in te zien op de pagina Buitengebied.

Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: afd. Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan

De gemeenteraad heeft op 28 november het bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de recreatieve bestemming naar een woonbestemming voor de in het plan opgenomen recreatiewoningen.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld in die zin dat het gestelde in artikel 6.2 lid c. van de bouwregels is aangescherpt door toevoeging van het woord legale bouwwerken.

Verder is de toelichting behorende bij het bestemmingsplan als volgt aangevuld:

 • aan bijlage 2 is een memo van Rijkswaterstaat toegevoegd m.b.t. het effect bij de woningen aan de noordzijde van de A28 ten gevolge van de te plaatsen containerwand
 • in paragraaf 4.12 en bijlage 6 van de toelichting is opgenomen dat geen m.e.r.-procedure voor het bestemmingsplan noodzakelijk is

Besluit hogere grenswaarden:

Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit van 29 oktober tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage.

Beroep:

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 12 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00235-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00235-/NL.IMRO.0243.BP00235-0002/). Het plan en het besluit hogere grenswaarden zijn ook in te zien op de pagina Buitengebied.

Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: afd. Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden