Officiële publicaties week 52 (24-12-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 11-12-2019 Stationsplein 4: reclame (2 uitingen)
 • 11-12-2019 Beetsstraat 17: 4 woningen en het aanleggen uitritten
 • 14-12-2019 Geitekamp 44: schutting, overkapping en carport
 • 16-12-2019 Kienderkamp 12: dakkapel (voorzijde)
 • 16-12-2019 Hoofdweg 2: inpandig uitbreiden horeca in strijd regels ro
 • 16-12-2019 Langezand 46: schuur met overkapping
 • 16-12-2019 Burg Van Meursstraat en Zeestraat: renoveren 29 woningen
 • 16-12-2019 Hoofdweg 4: milieuneutrale wijziging
 • 17-12-2019 Kerkstraat 16: verbouwen woning (RM)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 13-12-2019 Donkerstraat 38a: uitbreiden woning achterzijde (RM)
 • 16-12-2019 Wolleweverstraat 12: intern verbouwen winkelpand en uitbreiden achterzijde
 • 17-12-2019 Rappad 3: tiny house met zonnepanelen
 • 17-12-2019 Burgzand 20: inrit
 • 17-12-2019 Knardijk West 6 t/m 12: nieuwbouw shoppingcenter
 • 18-12-2019 Daltonstraat 37: uitbreiden bedrijfsruimte
 • 18-12-2019 Alberdingk Thijmlaan 37: dakkapel (voorzijde) en verhoogde nok (achterzijde)
 • 17-12-2019 Ossenbergerhout 2: uitrit (verleend na beslissing op bezwaar)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Uitwerkingsplan Waterfront Zuid - Kop van de Bakens onherroepelijk

Het uitwerkingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens is onherroepelijk geworden. Dit uitwerkingsplan dient in samenhang met het wijzigingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens (NL.IMRO.0243.WP00231-0002) te worden gelezen.

Het uitwerkingsplan (NL.IMRO.0243.UP00230-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.UP00230-/NL.IMRO.0243.UP00230-0002) of op de pagina Waterfront. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.

Wijzigingsplan Waterfront Zuid - Kop van de Bakens onherroepelijk

Het wijzigingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens is onherroepelijk geworden. Dit wijzigingsplan dient in samenhang met het uitwerkingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens (NL.IMRO.0243.UP00230-0002) te worden gelezen.

Het wijzigingsplan (NL.IMRO.0243.WP00231-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00231-/NL.IMRO.0243.WP00231-0002) of op de pagina Waterfront. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1A onherroepelijk

Het bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1A is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00188-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00188-/NL.IMRO.0243.BP00188-0002) of op de pagina Stadsdennen. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 27-11-2019: Wolleweverstraat 12, 3841 AZ in Harderwijk voor het slopen van een winkel
 • 12-12-2019: Ziekenhuis St. Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG in Harderwijk voor het slopen van een bijgebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Strandboulevard/Zuiderzeeboulevard en Havendijk: tijdelijke ontheffing ligplaats schepen Meridiaan en Vrijheid; 20-2-2020

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Kamillemeen 1: vergunning brandveilig gebruik units.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 december gedurende 6 weken tot en met 4 februari 2020 ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Omgevingsvergunning Drielanden – Fokko Kortlanglaan 191

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een kapschuur op het perceel Fokko Kortlanglaan 191 te Harderwijk.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 27 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag nadat het besluit aan aanvrager bekend maakten (dit is de dag na de datum die achter de vergunning staat vermeld). U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel. 411 911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00222-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00222-/NL.IMRO.0243.PB00222-0001/). De omgevingsvergunning is ook in te zien op de pagina Drielanden.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om enkele gehandicaptenparkeerplaatsen op het Kerkplein/Kerkstraat te herschikken. Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden