Openbare kennisgeving Stemmen met Kiezerspas

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europese Parlement, een kiezer is toegestaan zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijk verzoek

In het Huis van de Stad én op de website van de gemeente (www.harderwijk.nl), zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren (model K6) voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.

Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd.

Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Mondeling verzoek

Na ontvangst van zijn stempas(sen) kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas(sen) vervoegen bij het stadhuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd.

De stempas wordt omgezet in een kiezerspas. Dit kan tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (22 mei 2019).

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in ieder stembureau in iedere Nederlandse gemeente.

Nadere informatie wordt verstrekt door het Klant- en Contactcentrum, 0341-411911

Plaats:     Harderwijk
Datum:     maandag 15 april 2019

De burgemeester voornoemd,
H.J. van Schaik

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden