Privacyverklaring gemeente Harderwijk

Deze verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, etc.. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens kunnen ook gevraagd worden: godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden en ras.

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: de gemeente verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben.

De wettelijke grondslagen zijn:

  • toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak
  • verzenden nieuwsbrief en/of reclame
  • telefonisch contact
  • informeren over wijzigingen van diensten
  • etc.

De gemeente zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, of om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met derden zolang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gemeente zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gemeente neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u de Functionaris Gegevensbescherming benaderen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

De gemeente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u vragen, verzoeken of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval, mail deze dan naar het mailadres: fg@harderwijk.nl. Of schriftelijk ter attentie van:

Gemeente Harderwijk, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming (FG), postbus 149, 3840 AC Harderwijk.

Wij zullen binnen vier weken reageren.

Als de gemeente een wettelijke verplichting niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen. Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van de FG kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken. Dat doet u door een brief te schrijven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 149 3840 AC Harderwijk. In de brief geeft u duidelijk aan waarover uw klacht gaat. U kunt daarvoor ook gebruik maken van het online klachtenformulier.

Wanneer er in verband met het indienen van de klacht er vragen zijn dan kan contact worden opgenomen met de klachtencoördinator via 0341 411 911.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Responsible disclosure

De gemeente Harderwijk hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen en heeft er daarom voor gekozen een “responsible disclosure policy” te hanteren. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer een zwakke plek in één van onze systemen wordt ontdekt, moet dit zo snel mogelijk gemeld worden, zodat zo snel mogelijk gepaste maatregelen kunnen worden genomen. Bevindingen kunnen worden gemaild naar: responsibledisclosure@harderwijk.nl.

Lees meer in de uitgebreide Responsible disclosure van de gemeente Harderwijk.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden